Polityka prywatności admin 2024-04-18

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Beelight (www.beelight.company) prowadzonego przez WaiWai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszołach, adres do doręczeń: Koszoły 27, 21-532 Łomazy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000994324, NIP: 1133072878, REGON: 523243210.

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

  1. dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

  1. Sklep – WaiWai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszołach, adres do doręczeń: Koszoły 27, 21-532 Łomazy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000994324, NIP: 1133072878, REGON: 523243210 prowadzącą Sklep za pośrednictwem Serwisu;

  1. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z funkcjonalności Sklepu;

  1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

  1. Serwis – strona internetowa pod adresem www.beelight.company, za pomocą której Sklep oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów;

  1. Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu m.in. personalizację serwisu oraz składanie zamówień po zalogowaniu;

  1. Polityka – niniejsza politykę prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych jest WaiWai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszołach, adres do doręczeń: Koszoły 27, 21-532 Łomazy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000994324, NIP: 1133072878, REGON: 523243210.

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Polityka opisuje szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu, każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką, zaakceptować ją oraz przestrzegać jej postanowień.

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może skutkować uniemożliwieniem świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień w Sklepie lub udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz realizacji reklamacji.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz w celu realizacji złożonych zamówień – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

 1. w celu identyfikacji nadawcy wiadomości lub zapytań oraz obsługi takich wiadomości i zapytań Użytkownika – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkownika w celu poprawy stosowanych przez Serwis funkcjonalności;

 1. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

 1. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 1. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – w szczególności w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 1. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera.

Sklep przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub ustania obowiązku wynikającego z przepisów prawa. W każdym przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO), dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania tej zgody.

Prawa przysługujące Użytkownikowi

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych (art. 15 RODO),

 1. prawo do sprostowania danych osobowych, w tym ich poprawiania (art. 16 RODO),

 1. prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Sklepu (art. 17 RODO),

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może żądać, aby Sklep ograniczył przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań (art. 18 RODO),

 1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które Sklep przetwarza na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: office@beelight.company,

 1. prawo do sprzeciwu – Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO),

 1. Jeżeli w opinii Użytkownika przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników usługodawcom świadczącym usługi na rzecz lub w imieniu Administratora (np. agencjom PR/marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, operatorom usług płatniczych, bankom, firmom kurierskim w związku z realizacją zamówienia, operatorom telekomunikacyjnym, doradcom Administratora). W umowach zawieranych z takimi usługodawcami Administrator wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, a gdy jest to niezbędne – zawarcia z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych;

 1. Jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom administracji publicznej.

Pliki cookies

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane w urządzeniu Użytkownika jako użytkownika końcowego. Pliki cookies umożliwiają rozpoznawanie preferencji Użytkownika oraz dostostosowane funkcjonalności stron internetowych do jego potrzeb oraz wymogów urządzeń, z których korzysta Użytkownik. 

 1. Sklep może wykorzystywać w szczególności następujące typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 1. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies w szczególności, aby:

 1. dostosować zawartość stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizować korzystanie ze Sklepu;

 2. rozpoznawać urządzenie Użytkownika oraz je lokalizować i wyświetlać stronę internetową dostosowaną do potrzeb Użytkownika;

 3. zapamiętywać wybrane ustawienia i personalizować interfejs Sklepu (język lub region pochodzenia użytkownika) oraz dostosowywać rozmiar czcionki i wygląd strony internetowej Sklepu;

 4. zapamiętywać, jakie strony odwiedza użytkownik oraz rekomendować na tej podstawie odpowiednie treści;

 5. utrzymać sesję po zalogowaniu się przez Użytkownika w Sklepie;

 6. zapamiętywać lokalizację, aby poprawnie konfigurować wybrane funkcje Sklepu, z uwzględnieniem lokalizacji;

 7. ulepszać strukturę i zawartość Sklepu, poprzez analizę oglądalności statystyki odwiedzin na stronach internetowych Sklepu;

 8. wyświetlać reklamy, które mogą zainteresować użytkowników;

 9. zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność Sklepu i należycie chronić dane Użytkowników.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje związane z przetrwarzaniem danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Kontakt z Administratorem

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: office@waiwai.company;

 1. pocztą tradycyjną na adres do doręczeń: WaiWai sp. z o.o., Koszoły 27, 21-532 Łomazy.