Regulamin sklepu admin 2024-04-18

Regulamin sklepu internetowego BeeLight

 1. Serwis internetowy Beelight działający pod adresem www.beelight.company (dalej: Serwis) jest prowadzony przez: WaiWai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszołach, adres do doręczeń: Koszoły 27, 21-532 Łomazy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000994324, NIP: 1133072878, REGON: 523243210.
 2. Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady korzystania z Serwisu;
 2. warunki składania zamówień na Produkty dostępne w Serwisie;
 3. czas i zasady realizacji zamówień;
 4. warunki i formy płatności;
 5. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
 6. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
 7. szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.
 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez Klienta ze Sklepem za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość,
  w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Serwis umożliwia Klientowi rejestrację i uzyskanie dostępu do konta Klienta. Przeglądanie Serwisu oraz składanie zamówień na Produkty nie wymaga rejestracji konta Klienta. 
 4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.
 5. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu. 
 6. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Sklep – WaiWai spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Koszołach, adres do doręczeń: Koszoły 27, 21-532 Łomazy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000994324, NIP: 1133072878, REGON: 523243210 prowadzącą Sklep za pośrednictwem Serwisu;
  2. Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Towary sprzedawane przez Sklep w ramach Serwisu;
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Usługi – usługi świadczone przez Sklep, oferowane Klientom za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem Usług Cyfrowych;
  5. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759 ze zm.);
  6. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.);
  7. Towary lub Produkty – rzeczy ruchome sprzedawane przez Sklep Klientom za pośrednictwem Serwisu;
  8. Serwis – strona internetowa pod adresem www.beelight.company, za pomocą której Sklep oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów;
  9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy WaiWai spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Klientem za pośrednictwem Serwisu;
  10. Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu m.in. personalizację serwisu oraz składanie zamówień po zalogowaniu;
  11. dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
  12. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
  w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru lub niewykonanie Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 10. Sklep nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych w Serwisie. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofania produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez Sklep.
 11. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji w szczególności o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, 
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; 
  3. prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa, 
  4. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  5. minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.
 13. W przypadku, gdy Sklep przewiduje możliwość przyjmowania od Klientów zamówień indywidualnych (na zamówienie), zamówienia takie mogą być przez Klientów składane za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Sklepu wskazanego w Serwisie. W takim przypadku, Sklep dokonuje wyceny i przesyła ją na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
 14. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na indywidualne zamówienie Klienta) wynosi 30 dni od zawarcia Umowy, chyba że Sklep poinformował Klienta, najpóźniej przed złożeniem zamówienia, o innym terminie.
 15. Serwis obsługuje Klientów posiadających adres do wysyłki Produktów na terytorium Polski, chyba że oferta Sklepu w Serwisie zawiera odmienne postanowienia.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Do przeglądania Serwisu niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies, na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
  3. akceptacja niezbędnych plików cookies.
 2. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 Sprzedaż Towarów – warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Sklep za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientami umowy sprzedaży Towarów. Na podstawie umowy sprzedaży Sklep zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić na rzecz Sklepu cenę.
 2. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Towary, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na stronie danego Towaru polecenia „Do koszyka” lub inne równoważne sformułowanie, a następnie wskazuje dane, sposób dostawy i płatności. 
 3. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
 1. dodawania i usuwania Towarów oraz ich ilości;
 2. wskazania adresu, na jaki Towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;
 3. wyboru sposobu dostawy;
 4. wyboru sposobu płatności;
 5. dodania kodu rabatowego (jeśli dotyczy).
 1. Klient składa zamówienie poprzez zatwierdzenie zamówienia, wybierając przycisk oznaczony słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym sformułowaniem. Przez zatwierdzenie zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu oferowanego przez Sklep. 
 2. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta ceny Towaru i kosztów dostawy. Potwierdzenie zamówienia przez Sklep jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 3. Wysyłka zakupionych Produktów realizowana jest w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu, chyba że Regulamin zawiera odmienne postanowienia bądź Sklep poinformował Klienta bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia, o innym terminie dostawy.
 4. Zakupiony w Serwisie Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta. 
 5. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 6. W przypadku, gdy możliwa jest realizacja tylko części zamówienia, Sklep przed potwierdzeniem zamówienia może zaproponować Klientowi:
 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
  w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); 
 3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Klientem. Zamówienie Towaru zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako ostateczne; 
 4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku braku zamówionego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na jego adres poczty elektronicznej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy.
 2. Jeśli zapłata za Towar, który nie może zostać dostarczony w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w Regulaminie.
 3. Sklep może zamieścić w Serwisie, w odniesieniu do danego Towaru, informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zakupionym Towarem. Przedmiotowa informacja to czas liczony od potwierdzenia zamówienia do wysłania zamówionego Towaru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową 

 1. Zapisy niniejszego paragrafu Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5a Ustawy o Prawach Konsumenta, stosuje się do odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności Towaru z Umową zawartą z:
  1. Konsumentem, lub
  2. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku zgodności Towaru z Umową.
 3. Reklamację Klient składa w formie pisemnej lub dokumentowej na adres poczty elektronicznej Sklepu lub na adres korespondencyjny Sklepu.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient może posłużyć się formularzem reklamacji, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W reklamacji Klient powinien opisać niezgodność produktu z umową. Klient może w szczególności przedstawić dokumentację zdjęciową, protokół uszkodzenia sporządzony przez kuriera oraz przedstawić dodatkowe wyjaśnienia.
 5. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania. 
 6. Sklep informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na trwałym nośniku.
 7. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokona zwrotu środków w terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) dni od pozytywnych rozpatrzenia reklamacji. 
 8. Sklep zwraca Klientowi należną kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 9. Odpowiedzialność Sklepu ograniczona jest do ceny Towaru objętego Umową. 
 10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklep w przypadku stwierdzenia wady towaru / niewykonania / nienależytego wykonania Umowy przez Sklep, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeksu cywilnego.
 11. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wad Towarów jest w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną zawierającą ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Oferowane przez Sklep Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z gwarancji następuje w takim przypadku na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Sklep nie udziela własnej gwarancji na oferowane Towary.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży Produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta lub nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.

§ 5 Ceny Produktów i koszt dostawy

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych w Serwisie Produktach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (złoty – PLN).
 2. Cena podana przy danym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że treść oferty Sklepu w Serwisie stanowi inaczej. 
 4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego Produktu, składa się cena Produktu oraz koszt dostawy.
 5. Wiążąca i ostateczna jest cena Produktu podana w koszyku, w chwili składania zamówienia przez Klienta. 
 6. Jeśli w Serwisie na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia Sklep nie określił odmiennie sposobu spełnienia świadczenia, sposoby dostawy Produktów są następujące:
  1. wysyłka przesyłką kurierską inPost;
  2. wysyłka przesyłką kurierską DHL.
 7. W Serwisie Sklep wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania przez Klienta zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Produktu.
 8. Sklep ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Serwisie Produktów wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.
 9. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu zamówień do Sklep.

§ 6 Sposoby płatności

 1. W Serwisie Sklep wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.
 2. Jeśli w Serwisie – na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, Sklep nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty w jeden z następujących sposobów: 
 1. przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
 2. zwykłym przelewem bankowym, na rachunek wskazany przez Sklep.
 1. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia. 
 2. Sklep nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny
  i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą. 
 3. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklep, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towarów. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. 
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
 1. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu wskazany w Regulaminie lub Serwisie, lub
 2. wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail Sklepu wskazany w Regulaminie lub Serwisie.
 1. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny. W przypadku gdy Sklep uzna oświadczenie o odstąpieniu za bezskuteczne, Sklep podejmie indywidualny kontakt z Klientem w celu dalszego wyjaśnienia sprawy. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od odstąpienia od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 4. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od Sklepu potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 9. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

§ 8 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

Sklep dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku:

 1. odstąpienia od umowy w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) w przypadku zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją; 
 2. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy bądź świadczenia Usługi / Usługi cyfrowej zgodnie z umową;
 3. uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.

§ 9 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez Serwis. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie Sklepowi rezygnacji.

§ 10 Dane kontaktowe Sklepu

Klient ze Sklepem może kontaktować się:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: office@waiwai.company;
 2. pocztą tradycyjną na adres do doręczeń: WaiWai sp. z o.o., Koszoły 27, 21-532 Łomazy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
  w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
  w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.
 4. Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji Produktów w systemie teleinformatycznym Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w  szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w Serwisie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej.
 9. Sklep zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treści takie jak opisy produktów, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, itp.). Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 10. Klient nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
 11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne. 
 12. Sprzedawca może zablokować możliwość składania zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim, także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania zamówień może zostać odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta w Serwisie zostanie rozwiązana przez Sklep w trybie natychmiastowym, a konto Klienta zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Klienta nieposiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień posługując się danym adresem e-mail).
 13. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Serwisu, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed dniem wejścia zmian w życie.
 14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 15. Spory związane z Umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla głównego miejsca prowadzenia działalności przez Sklep. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Umów zawieranych z Konsumentem.
 16. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklepu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 17. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia
  21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie
  w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sklep niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami
  i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia: 1 kwietnia 2024 r.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby odstępującej od umowy)

………………………………………………

 ………………………………………………

(adres osoby odstępującej od umowy)

WaiWai sp. z o.o. 

Koszoły 27

21-532 Łomazy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy 
 1. Numer umowy / zamówienia ……………………………………………………………….
 1. Przedmiot umowy 

……………………………

Podpis Klienta

Data: ………………………….

Wzór reklamacji

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej reklamację)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej reklamację)

WaiWai sp. z o.o. 

Koszoły 27

21-532 Łomazy

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy / zamówienia z dnia ………………………….……………. nr ………………………………………. , której przedmiotem było 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: 

(należy opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego wnoszę o ………………………………………… 

……………………………

Podpis Klienta

Data: ………………………….